انواع نمودار

نمودار میله ایی

توسعه دهنده
طراح
تحلیل
تست

نمودار دایره ایی

نمودار حلقه ایی

 • برنامه ریزی
 • تحلیل
 • طراحی
 • کد نویسی
 • تست
 • برنامه ریزی
 • تحلیل
 • طراحی
 • کد نویسی
 • تست

نمودار خطی

 • One
 • Two
 • One
 • Two
X